Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychcicach.


Ochotnicza Straż Pożarna w Żychcicach została założona 23 sierpnia 1918 roku z inicjatywy miejscowych działaczy zrzeszonych w towarzystwie „POLONIA” oraz lokalnej społeczności. Pierwszymi obywatelami, którzy wystąpili z inicjatywą utworzenia OSP byli:

1. Opara Józef
2. Bacia Franciszek
3. Bacia Kazimierz
4. Pawełczyk Władysław
5. Kubik Jan
6. Olszówka Albin
7. Malina Józef
8. Malina Piotr
9. Gajdzik Stanisław
10. Lebiecki Czesław
11. Pawełczyk Paweł
12. Pawełczyk Stanisław
13. Słania Józef
14. Ledwoch Antoni

Od tego czasu rozpoczęła się ożywiona działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. Aby uzyskać środki pieniężne potrzebne do jej rozwijania, organizowano różnorodne przedsięwzięcia, m.in.: występy teatralne, zabawy taneczne. W ówczesnych czasach składka roczna została ustalona na 75 fenigów. Po zebraniu funduszy oraz otrzymaniu dotacji z gminy Bobrowniki zakupiono:

- 20 bluz ćwiczebnych,
- 24 hełmy,
- 12 pasów zwykłych,
- 10 toporów,
- 1 sikawkę czterokołową (zakupiono od OSP Będzin),
- 1 beczkowóz dwukołowy.

W latach 1919-1920 straż zaczęła się dynamicznie rozwijać i w tym okresie OSP liczyła 59 członków czynnych i 25 członków popierających. Wówczas miał miejsce znaczny wzrost sprawności jednostki - zarówno w ramach ćwiczeń, jak i akcji gaszenia ognia. Powstała również orkiestra strażacka. Podczas przeprowadzonych w tym okresie zawodów w Rogoźniku OSP Żychcice zdobyła III miejsce.
Duże trudności były związane ze znalezieniem placu ćwiczeń, który po czasie urządzono na Maszyńsku. Jednakże jego odległość od tymczasowej remizy strażackiej, która znajdowała się przy ulicy Kościelnej w objęciu domu prywatnego druha Franciszka Słani była zbyt duża. W związku z tym w 1921 roku zawarto porozumienie z miejscowymi obywatelami w sprawie zajęcia łąki na tzw. płuczce przy rzeczce Jaworznik na rzecz straży. Miejsce to przeznaczono na plac ćwiczeń straży i zabaw. Łąka ta była również własnością Towarzystwa Franko – Włoskiego z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
W 1924 roku naczelnikiem jednostki został Józef Opara, jego zastępcą – Albin Olszówka a prezesem – Stanisław Gajdzik, natomiast w 1925 roku funkcję naczelnika objął Albin Olszówka. Rok później prezesem został Stanisław Gajdzik, skarbnikiem – Józef Opara, zaś naczelnikiem – Kazimierz Bacia. W 1924 roku zakupiono 24 komplety mundurów sukiennych, w 1926 roku 6 dalszych mundurów sukiennych, 20 bluz drelichowych, 10 toporów, 1 drabinę systemu Szczerbowskiego, 2 drabiny lekkie i 2 ciężkie, 4 bosaki, 3 łomy i 2 topory ciężkie. W 1928 roku doposażono jednostkę w nową sikawkę ręczną, dwukołowy wózek pod sikawkę oraz czterokołowy wóz rekwizytowy.

W 1930 roku przy ulicy Maszyńsko wybudowano przeciwpożarowy zbiornik wodny, całość prac została wykonana w czynie społecznym przez strażaków z naszej jednostki.
1 czerwca 1936 roku rozpoczęto łamanie kamienia i przygotowywanie wykopu pod fundamenty remizy, jednocześnie zlecono wykonanie planów. 6 września 1936 roku ruszyła budowa garaży pod kierownictwem ówczesnego prezesa Andrzeja Furmaka, który zawodowo pracował jako kierownik działu budowlanego w gminie.
W 1937 roku zabetonowano garaże oraz do trzech z nich wstawiono drzwi, a 16 czerwca 1939 roku wmurowano kamień węgielny oraz wstawiono ostatnie czwarte drzwi. W uroczystości tej wzięła udział cała społeczność Żychcic. W drugiej połowie roku rozpoczął się okres wzmożonego przygotowania obronnego przeciwpożarowo – lotniczego. Liczebność jednostki wzrosła do czterech plutonów. Powstał także specjalny, umundurowany i przeszklony pluton żeński, składający się z 13 druhen, który przeznaczony był do zastępowania strażaków powołanych do wojska na wypadek wojny. Okres okupacji niemieckiej zahamował dalsze prace straży pożarnej. W 1943 roku na terenie straży rozpoczęła się działalność konspiracyjna, która do końca wojny trwała w remizie. Po zakończeniu wojny w roku 1949 z funduszów własnych i dotacji gminy Bobrowniki zakupiono samochód marki „ Skoda”.

W 1952 roku nastąpiła zmiana statutu organizacji – zniesiono Zarząd i powstała Komenda OSP. Komendantem został wówczas druh Emanuel Pawełczyk.
W latach 1952-1957 wybudowano wspinalnię trzypiętrową oraz w ramach pomocy powiatowej jednostka otrzymała samochód marki „Star 20”. Ponieważ przedwojenna część remizy została zburzona w 1947 roku w wyniku realizacji Narodowego Planu Gospodarczego ( budowa kolei piaskowej z Siemoni do K.W.K. „Andaluzja”), wybudowano szopę – pomieszczenie zastępcze na sprzęt strażacki, które służyło jednostce aż do lat 70-tych.
6 czerwca 1958 roku rozpoczęto budowę Domu Ludowego, w którym miała mieć swoje pomieszczenie jednostka OSP. Niestety ówcześni decydenci nie zagwarantowali zabezpieczenia udziału naszej jednostki w budynku żadnym aktem prawnym.

31 sierpnia 1969 roku odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach, w których wzięli udział przedstawiciele Urzędów Państwowych, Zakładów Pracy, Organizacji Społecznych oraz 25 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wtedy też miało miejsce uroczyste wręczenie Sztandaru dla jednostki, ufundowanego przez mieszkańców miasta.

W 1974 roku w wyniku powodzi zostały zalane pomieszczenia Praktycznej Pani w Domu Ludowym, które uprzednio w założeniach miały być przeznaczone dla jednostki OSP. Wtedy też nasza jednostka weszła w posiadanie tego pomieszczenia i zajęła je tzw. prawem „kaduka”. Było ono całkowicie zdewastowane, dlatego też jeszcze w tym samym roku wykonano remont adaptując pomieszczenie do potrzeb OSP. Niestety okazało się ono niewystarczające i rozpoczęto starania o budowę własnego Domu Strażaka.

18 marca 1984 roku zawiązano Społeczny Komitet Budowy Domu Strażaka w Żychcicach. W skład Komitetu powołano 34 druhów a Prezydium tworzyli druhowie.:

1. Pawełczyk Emanuel
2. Kistela Nikodem
3. Jabłoński Kazimierz
4. Stanik Bogdan
5. Pędzik Tadeusz
6. Chojnacki Jan
7. Chojnacka Anna
8. Wolińska Ewa
9. Jabłoński Józef
10. Ledwoch Gerard
11. Koszczyk Eugeniusz

18 maja 1984 roku została podjęta decyzja zatwierdzająca skład osobowy Komitetu Budowy oraz zezwolono na budowę „Domu Strażaka” w Żychcicach. Natychmiast przystąpiono do wyrównania terenu, usunięcia górnej warstwy ziemi oraz wykopu pod fundamenty. 10 października 1984 roku rozpoczęto betonownie ław fundamentowych oraz murowanie fundamentów, a 11 listopada przystąpiono do betonowania fundamentów. Akcja ta odbywała się w czynie społecznym druhów OSP i miejscowego społeczeństwa. Ogółem udział w betonowaniu brało 50 osób. 4 lipca 1985 roku rozpoczęto murowanie parteru, a 14 sierpnia przystąpiono do betonowania stropu.

07 października 1990 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanego Domu Strażaka. Poświęcenia siedziby dokonał Proboszcz Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żychcicach. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele:
Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach,
Rejonowej Straży Pożarnej w Będzinie,
PZU Dąbrowa Górnicza,
Kopalni „Jowisz”,
Cementowni „Saturn”,
Kółka Rolniczego, Zespołu Folklorystycznego „Jaworznik”,
Koła Gospodyń Wiejskich oraz
okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 1991 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie przekazała nam nieodpłatnie powypadkowy samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA 6/32 Jelcz, który został w całości wyremontowany przez naszych druhów w czynie społecznym. Samochód ten zastąpił wysłużonego Stara 25. Rok później - 7 kwietnia – ukonstytuował się pierwszy Zarząd Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wojkowicach, obejmując wszystkie trzy jednostki OSP z terenu Wojkowic.

W 1993 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przekazała nam samochód marki Nysa. Rok później z inicjatywy Prezesa Bogusława Niemca została utworzona licząca 12 członków Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która od początku istnienia odnosiła sukcesy na różnorodnych zawodach sportowo – pożarniczych.

1 lipca 1995 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice – Żychcice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od tego momentu nastąpił znaczny rozwój jednostki. Zmodernizowano i zakupiono wiele nowego sprzętu ratowniczo – gaśniczego, z roku na rok zwiększała się liczba wyszkolonych ratowników, jak również liczba interwencji na terenie naszego miasta i poza nim.

W roku 2000 oddano do remontu w firmie Dragon w Dąbrowie Górniczej ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Jelcz, koszt remontu wyniósł 12 440 zł i został sfinansowany z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 10.11.2000 roku w godzinach rannych samochód został odebrany i wprowadzony do podziału bojowego, a już w godzinach wieczornych jako jeden z trzech samochodów z powiatu będzińskiego wyjechał do akcji gaszenia zakładu POLARCUP w Siemianowicach Śląskich.

W 2007 roku otrzymaliśmy bezpłatnie średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 2/20 Star. Pojazd ten został przekazany z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Katowicach Szopienicach.

28 października 2010 roku w Częstochowie odebraliśmy nowy samochód ratownictwa technicznego SLRt Peugeot Boxer. Był to w pierwszy w historii naszej jednostki nowy samochód.
W uroczystości brali udział przedstawiciele zarządu jednostki oraz Burmistrz Miasta Wojkowice. Zakup nowego pojazdu został sfinansowany ze środków budżetu miasta, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Również w 2010 roku otrzymaliśmy średni zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy Weber, przekazany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i tym samym jako jedna z pierwszych jednostek OSP z terenu powiatu będzińskiego posiadaliśmy samochód ratownictwa technicznego.

Rok 2015 i 2016 to również wielki przełom pod względem wyposażenia zarówno dla naszej jednostki, jak również dla całego potencjału ratowniczego naszego powiatu. Jako pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarowej w powiecie zakupiliśmy kamerę termowizyjną FLIR K2 oraz kolorowy pirometr graficzny FLIR TG165. Dodatkowo doposażyliśmy się detektor wielogazowy Dräger X-am 2500, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów Paratech Supporter, średni zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych Holmatro, Aparaty powietrzne DRAGER PSS5000 i wiele innego sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Były to dla nas rekordowe lata pod względem pozyskania nowego sprzętu.

18 września 2017 roku nasza jednostka zosała doposażona w nowy ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy GCBARt 5/32 na podwoziu Scania P370 CB 4x4 HHZ, zabudowany przez firmę SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne z Bielska – Białej. Taki zakup był możliwy dzięki staraniom naszego Naczelnika druha Marcina Kulawika oraz finansowaniu z trzech różnych źródeł: Dotacji Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Katowicach, Dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, Gminy Wojkowice.

Nowy pojazd zastąpił wysłużonego Jelcza, który po trzydziestoletniej służbie odchodzi na zasłużoną emeryturę. Brał on udział między innymi w takich akcjach, jak: pożary lasów w Kuźni Raciborskiej i Olkuszu, powódź tysiąclecia w Raciborzu, pożar zakładu produkcyjnego POLARCUP w Siemianowicach Śląskich, pożar lasu w Ogrodzieńcu.

W styczniu 2018 roku odebraliśmy agregat pompowy, zamontowany na przyczepie z pompą firmy Białogon 150HL-15S o wydajności 96 - 204 m³/h, przekazany bezpłatnie przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.

W grudniu 2020 roku zakupiliśmy lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy SLRR na podwoziu Toyota Hilux 4x4. Zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wkładu 1% wartości projetku przez Urząd Miasta Wojkowice.
Wraz z samochodem zakupiliśmy dodatkowy sprzęt ratowniczy.Tak wyglądają w największym skrócie dzieje powstania, rozwoju i działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychcicach. Marzeniem naszych strażaków było od samego początku posiadanie własnego Domu Strażaka, dlatego też trzykrotnie, z wielkim poświeceniem i ofiarnością ze strony druhów podejmowano jego budowę. Związane z tym na przestrzeni lat trudności, niepowodzenia i rozczarowania uwydatniają niezwykłą determinację, ciężką pracę i nieustające zaangażowanie życheckiej jednostki.

Dziś jest ona najlepiej wyposażoną jednostką na terenie powiatu będzińskiego w sprzęt ratowniczo - gaśniczy, jest to między innymi sprzęt: gaśniczy, hydrauliczny, pneumatyczny, pomiarowy (kamerę termowizyjną, detektor wielogazowy, pirometr graficzny). Wszyscy nasi ratownicy ukończyli kursy: podstawowy, ratownictwa technicznego, Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, część z nich ponadto posiada uprawnienia Ratownika Medycznego oraz sternika motorowodnego. Wielokrotnie nasi ratownicy wykazywali się profesjonalizmem podczas udzielania pomocy jako osoby cywilne w zdarzeniach, których byli świadkami.

Dzięki stałemu doposażeniu naszej jednostki w nowy specjalistyczny sprzęt ratowniczo - gaśniczy podnosimy swoje walory operacyjno - techniczne, dzięki czemu możemy jeszcze skuteczniej nieść pomoc podczas działań ratowniczo - gaśniczych.
<< Aktualności
<< Strona główna


Copyright © 2010 - 2023 Ochotnicza Straż Pożarna Wojkowice - Żychcice. All Rights Reserved